Kroatische Lyrikerin | Hrvatska pjesnikinja

ВРЕМЕТО НЕ

Leseprobe

ВО СОНОТ НА СОНОТ

Потоната
Денот што е
Година колку што не е
Знаеше да размислува
Со кој ритам таа
Во целиот свет е замешана
Длабоко во се
Движејќи се сама далечна и
Кон своето мудро племе

Со чудење и со восхит
Воздигната сонуваше
Во магијата на потрагата
Непопречена

ТИК-ТАК

Дни прости  мугрин скок
Се побрз е стариот тек
Озонот е в магла
Морето граба зрак
Тик-так  тик  тик-так
Гледаме ли во мрак
Последното ли е сплавот
Тик-так е и заборавот
Тик - и ѕвон е и тон
На чудата одѕвон
На трагата пат
За да се чуе тик-так.

2001, Доротеја Новосел, Препев: Оливера Корвезироска